Ana Sayfa
Osmanlı Bilimi Sempozyumu
Sempozyum Çağrı Metni

Osmanlı Bilimi Sempozyumu (4-5 Aralık 2019)

XIV. yüzyılın başında küçük bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkan ve kadim medeniyetlerin merkezi Akdeniz havzasında hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, altı asır ayakta kalmayı başararak Türk-İslam dünyasının en uzun ömürlü ve en güçlü devleti olmuştur. Bu başarının altında hiç şüphe yok ki Osmanlıların inşa ettikleri kendine has medeniyetin önemli bir rolü vardır.

Her medeniyet, kendinden öncekilerden ve çağdaşı farklı havzalardaki birikimlerden yararlanarak ortaya çıkar. Osmanlılar da İslam medeniyetinden tevarüs ettikleri birikimi koruyup zenginleştirmişler, buna Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan coğrafyadan aktardıkları tecrübeleri de dahil ederek yeniden yorumlamışlardır. Bu medeniyetin oluşmasında XV. yüzyıldan itibaren Avrupa’yla temasların etkilerini de göz ardı etmemek gerekir.

Bilim ve teknolojide mesafe kaydetmeden bir medeniyet inşasından söz edilemez; nitekim Osmanlı medeniyetini meydana getiren temel unsurların başında da bilim ve teknoloji gelmektedir. Ancak Osmanlı bilimi, Türk tarihçiliğinde üzerinde en az  durulan konulardan biri olduğu gibi dünyadaki bilim tarihi çalışmaları içinde de hak ettiği yeri alamamıştır. Son yıllarda bu eksikliği gidermek için bir çaba gösterilmekle beraber heyecan verici bir yoğunluğa ulaştığı söylenemez. Bu sebeple Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) olarak bir sempozyum tertip edilmesine karar verilmiştir.

Ömrünü İslam bilim ve teknoloji tarihi konusundaki çalışmalara adayan ve ortaya koyduğu eserlerle bu alana çok büyük katkıları olan merhum Prof. Dr. Fuat SEZGİN anısına düzenlediğimiz bu sempozyumda; Osmanlıların devraldığı bilimsel miras, Osmanlı biliminin klâsik İslam bilim geleneği içerisindeki yeri, Batı bilim ve teknolojisinin Osmanlı bilim dünyasına tesiri, Osmanlı biliminin tarihsel seyri gibi konular başta olmak üzere Osmanlı bilimi hakkında yapılacak araştırmaların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Sempozyum Dili: Türkçe

Bildirilerin Basımı: Sempozyumda sunulacak olan bildiriler için özet kitapçığı basılacaktır. Buna ek olarak sunulan bildiriler editöryal süreçten geçtikten sonra kitap bölümü olarak yayınlacaktır.

 

Konu Başlıkları:

Uygulamalı Bilimler (Tıp, Eczacılık, Ziraat, Mühendislik, Mimarlık vb.)

Fen Bilimleri ( Fizik, Kimya, Matematik, Astonomi vb.)

Coğrafya, Haritacılık ve Denizcilik

Osmanlı’da Bilim Tarihi Çalışmaları

Osmanlı Biliminin Oluşmasında Siyasi, Sosyal, Çevresel ve Entelektüel Etkenler

Osmanlı Biliminin Diğer Medeniyetlerle İlişkisi (Kaynaklık ve Etkileşim)

Osmanlı Bilimi Araştırmalarının Kaynakları

Osmanlı’da Bilim Eğitimi

Alet-Edevat (Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Mimarlık, Kimya, Ziraat vb. alanlar)