Çağrı Metni

İnsan-olay-zaman-mekânla bağları sebebiyle ele aldıkları konular ve dil ile olan münasebetleri bakımından tarih ve edebiyat disiplinlerinin birbirleriyle ilişkileri çeşitli yönlerden araştırılmaya ve tartışılmaya muhtaçtır.

Edebiyat var olduğu zamanın sosyal, siyasal ve kültürel izlerini yansıtırken, hammaddesi dil olan tarih de edebi bir nitelik kazanma eğilimindedir. Tarih ve edebiyatın “belirlenmiş” sınırlarını yekdiğerine doğru genişletmek, olgu ve kurmaca arasında epistemolojik kesişme ve geçişlilikleri gündeme getirir.

Endüstri devrimiyle birlikte disiplinler arasında yükselen duvarlar, dijital devrim sonrasında ortaya çıkan günümüz iletişim toplumunun meydan okuması ile karşı karşıyadır. Sosyal medya ve bilgi teknolojileri yeni bir zihinsel inşa sürecini gündeme getirmekte, kurmaca ve hakikat arasındaki çizgi belirsizleşmektedir. Sosyal bilimlerde de mesafeler daralmakta, disiplinler arası çalışmalar önem ve ağırlık kazanmaktadır.

Bu sebeple yakın dönemlerde tarihî söylem ile edebî söylem arasındaki ilişkiyi sorgulayan ve dilin anlam kurucu rolüne vurgu yapan yaklaşımlar bu iki alanın ve aralarındaki ilişkinin yeniden düşünülmesini zorunlu kılmıştır.  Genelde tarih ve edebiyat, özelde ise Osmanlı tarihi ve Türk edebiyatı ilişkisine dair teorik problemler üzerinde yapılacak çalışmalara ve konuyla ilgili yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu’nun amacı, edebiyat ve tarih disiplinleri arasındaki teorik ve aktüel etkileşimin ve ilişkinin kuşatıcı bir şekilde ortaya konulmasıdır. Akademik tarih ve edebiyat araştırmalarının giderek büyüyen kesişim kümesine bilimsel bir platformda mercek tutularak yeni bilgi ve yorumlar sunulması ve farklı görüşler ortaya konulması beklenmektedir. Böylelikle tarih yazımı ve edebiyatın ilişkisi üzerine Türkçe literatürde hissedilen eksikliğin bir nebze de olsa giderilmesi umulmaktadır. 

Sempozyum Dili Türkçe

Konu Başlıkları

Edebiyat Tarihinde Usul ve Problemler

Tarih ve Edebiyat Araştırmalarının Ortak Kaynakları

Tarih ve Edebiyat Araştırmalarında Süreli Yayınlar ve Arşiv

Tarih ve Edebiyat Araştırmaları Açısından Dil

Tarihi Metinlerin Edebiliği

Roman ve Tarih

Şiir ve Tarih

Hatırat, Günlük, Mektup

Ütopyalar ve Distopyalar

Harp Edebiyatı ve Tarih

Seyahat Edebiyatı ve Tarih

Tarih Öğretiminde Edebi Metinler

Edebiyat Öğretiminde Tarihi Metinler

Kanon, Edebiyat ve Tarih

Yeni Tarihselcilik ve Edebiyat

Tarihsel Eleştiri Kuramı ve Uygulamaları

İdeoloji, Tarih ve Edebiyat

Hafıza, Tarih ve Edebiyat

Mekân, Tarih ve Edebiyat

Filoloji, Tarih ve Edebiyat

Coğrafya, Tarih ve Edebiyat

Sosyoloji, Tarih ve Edebiyat

Psikoloji, Tarih ve Edebiyat

Popüler Kültür, Tarih ve Edebiyat

Sözlü ve Yazılı Kültür

Gelenek, Modernizm, Postmodernizm

Fotoğraflar